Nostalgia ain't what it used to be.

Nostalgia ain't what it used to be.

(unknown)

nostalgia humour

Comments