Sri Lanka minister denies Tamil national anthem ban